Miestny odbor Matice slovenskej v Galante s podporou DMS v Galante už tradične organizuje posedenia pri piesni s názvom "Zaspievajme si". V minulom období sme zorganizovali večer s ruskými piesňami, večer s českými piesňami, večer s piesňami Gejzu Dusíka...

Dňa 17.10.2019 sme sa v Dome Matice slovenskej v Galante stretli na podujatí "Večer s východňarskymi piśničkami" . Člen výboru Ľubomír Kmeť privítal prítomných členov   MO MS Galanta a priateľov spevu. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante  Zlatica Gažová všetkým prítomným popriala krásny zážitok.

Vyše 50 účastníkov podujatia, za sprievodu Podzoborských heligonkárov a ich speváčky Gitky Oňovej si zanôtilo známe piesne z východného Slovenska.  Odzneli piesne  A dze idzeš Helenko, Tam okolo valala,  A od Prešova a ďaľších 6 piesní.

        V Galante už piatym rokom pokračuje  tradícia, že Miestny odbor Matice slovenskej  začiatkom školského roku  zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov.  V tomto roku z príležitosti 100 výročia tragickej smrti  Generála  M. R.  Štefánika  dňa 20.9.2019 sa 45 žiakov zo základnej školy  na Šefánikovej ulici, na Sídlisku SNP a na Sídl.Sever v Galante spolu s pedagógmi zúčastnilo zájazdu k pamätníkom. Na ceste ich sprevádzal Ing. P. Lehotský a JUDr. D. Miženko členovia MO MS Galanta.

V piatok 19.7.2019 sme v átriu domu Matice slovenskej v Galante zorganizovali už 27-me pripomenutie si deklarácie o zvrchovanosti Slovenského národa formou Vatry zvrchovanosti.

Po hymne SR prítomných privítala riaditeľka Domu MS Z. Gažová. Moderátorka E.Kmeťová , členka MO MS v Galante privítala prítomných pozvaných hostí : predsedu DV MS p. Štefana  Martinkoviča, p. Libušu Klučkovú predsedníčku KR MS Trnavského kraja, Jaroslava Barcaja - predsedu KR SNS Trnavského kraja, Igora Slobodu - podpredsedu OO SMER-SD, spoluorganizátorov (DMS v Galante, Mesto Galanta, OO SMER_SD Galanta, KR SNS-Trnava, Obl.V.SZPB Galanta) a všetkých prítomných.

Po piaty raz sa v Dome Matice slovenskej v Galante uskutočnila súťaž v čítaní „Rozprávok  spod slovanskej lipy“. Zorganizoval ju Miestny odbor Matice slovenskej v Galante a zúčastnili sa jej žiaci základných škôl z Galanty /3 školy/,  z Dolných Salíb a Horných Salíb.

V dvoch kategóriách, I. až III. ročník, IV. až V. ročník, súťažilo 19 žiakov. Súťažiacich hodnotila porota zložená z piatich učiteľov základných škôl, ktoré sa súťaže zúčastnili. Najlepšieho súťažiaceho hodnotením bodmi od 1 do 10 vyberali spomedzi seba aj samotní účastníci súťaže.

Pokračujeme v sérii podujatí "zaspievajme si". Tentoraz sme si zvolili tému ruských piesní. Termín sa nám podarilo zosúladiť s termínom vernisáže výstavy ruského grafika Alexandra Jerašova, spoluorganizovanou OblvSZPB. A tak vo štvrtok 4.apríla 2019 (4 dni po dni oslobodenia Galanty) sme si uctili pamiatku padlých hrdinov v 2. svetovej vojne nevšedným spôsobom.  

Zavítal k nám do DMS v Galante do miestnosti domovina manželský pár z Kaliningradu, ktorí už niekoľko rokov žijú na Slovensku - pani Liubov a Vladimír Stukow.

Obaja už dlhší čas žijú a pôsobia v Bratislavskom kraji.

Mali sme možnosť zaspievať si a aj zatancovať pri ruských piesňach. Bolo ich 13, z najznámejších ruských piesní  bola určite Kalinka, Kaťuša, Oči černie, oči šťastnie, Rjabinuška, Slnečný kruh...

Každoročne v marci sa matičiari z Galanty stretávajú na Valnom zhromaždení MO MS. MO MS bol založený na schôdzi 12.3.1933 a v roku 2019 uplynulo odvtedy už 86 rokov. Do novovznikajúceho miestneho odboru MS v Galante sa pri jeho založení prihlásilo 90 obyvateľov.

Valné zhromaždenie MO MS v Galante sa konalo 15.3.2019 a matičiari zaplnili sálu Domoviny v budove Domu MS v Galante do posledného miesta.

Na záver osláv 85. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej a 25.výročia Domu Matice slovenskej prijal naše pozvanie Spevácky zbor slovenských učiteľov.
Bolo nám cťou privítať na koncerte vzácnych hostí:
pána profesora Milana Pazúrika – predsedu Hudobného odboru Matice slovenskej
a predsedu Speváckeho zboru slovenských učiteľov,
pána Petra Pašku – primátora mesta Galanta.
Privítali sme aj predsedov MO MS a vedúcich speváckych súborov z Pustých Sadov, Zemianskych Sadov a ZORY z Galanty.

Večer s pesničkami – 100. výročie vzniku ČSR

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante organizuje dvakrát ročne pre svojich členov „Večer s pesničkami“ s konkrétnou tematikou. V rámci týchto večerov odzneli piesne G. Dusíka, dolnozemské piesne, piesne jari a teraz, 18. 10. 2018 v Dome Matice slovenskej v Galante, to boli piesne majúce vzťah k obdobiu pred a po vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (október 1918). Účastníci večera si zaspievali obľúbené piesne M. R. Štefánika (V slzách matička sedela) i prezidenta Č-SR T. G. Masaryka (Ach synku, synku).
 V programe „Večer s pesničkami“ bol aj stručný pohľad na postavenie Slovákov v Uhorsku, ich snaha o rovnoprávnosť a o možnosť používať vlastný jazyk. Osobitná pozornosť v prednáške bola venovaná aktivitám M. R. Štefánika počas 1. svetovej vojny, smerujúcim k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Vývoj spoločného štátu až do rozdelenia na dve samostatné republiky v roku 1993 tvoril záverečnú časť prednášky, ktorú pripravil Daniel Miženko.

100.rokov Česko-slovenskej republiky a prínos M.R.Štefánika
U nás v Galante je už tradíciou, že Miestny odbor Matice slovenskej začiatkom školského roku zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Dňa 21.9.2019 sa 45 žiakov zo základnej školy na Šefánikovej ulici, na Sídlisku SNP a na
Sídl.Sever v Galante spolu s pedagógmi zúčastnilo pietneho aktu kladenia vencov pri pamätníku Viliama Šuleka a Karola Holubyho v Šulekove. Naša cesta sprevádzaná Ing. P. Lehotským a JUDr. D.Miženkom potom pokračovala do Brezovej pod Bradlom. Počasie nám prialo, a tak aj pietny akt kladenia venca pri mohyle M.R.Štefánika mal slávnostný charakter. Cesta tým ale neskončila. Po krátkej prestávke sme navštívili rodný dom M.R.Štefánika v Košariskách. Celé podujatie finančne podporilo mesto Galanta a k našej výprave sa pridal aj pán primátor Peter Paška, čo celej akcii dalo ešte slávnostnejší charakter.

V piatok 20.7.2018 sme v átriu domu Matice slovenskej v Galante zorganizovali už 26-te pripomenutie si deklarácie o zvrchovanosti Slovenského národa formou Vatry zvrchovanosti.

Po hymne SR prítomných privítala riaditeľka Domu MS Z. Gažová. Moderátorka M. Hudáková , členka MO MS v Galante privítala prítomných pozvaných hostí :  prvého podpredsedu MS p. Mareka Hanusku, primátora mesta Galanta p. Petra Pašku , predsedu DV MS p. Štefana  Martinkoviča, p. Libušu Klučkovú predsedníčku KR MS Trnavského kraja,  podpredsedu KR MS trnavského kraja p. Bohuslava  Čambála, predsedu OR MS Galanta p. Michala Garaja, spoluorganizátorov (DMS v Galante, OO SMER_SD Galanta, KR SNS-Trnava, Obl.V.SZPB Galanta) a všetkých prítomných.

 

Pod symbolickým názvom „Rozprávky spod slovanskej lipy“ sa 15. 6. 2018 v Dome Matice slovenskej v Galante uskutočnil štvrtý ročník súťaže v čítaní rozprávok, v ktorej žiaci zo základných škôl z Galanty, Trstíc, Dolných Salíb a Horných Salíb čítali slovenské rozprávky. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Galante, v spolupráci s DMS v Galante, v peknom prostredí miestnosti zv. „Domovina“.
Na začiatku súťaže sme my zo staršej generácie zaspievali v sprievode klavíra, na ktorom hral Ľubomír Kmeť, hymnu Matice slovenskej „Kto za pravdu horí…“
Vedúci projektu JUDr.Daniel Miženko privítal súťažiacich žiakov i panie učiteľky, ktoré tvorili potom hodnotiacu porotu. Ocenil význam súťaže v čítaní, krátko oboznámil žiakov s činnosťou Matice slovenskej od jej založenia až do dnešných dní.


Dňa 22.5.2018 sme si v Dome Matice slovenskej v Galante pripomenuli sté výročie narodenia
vynikajúceho všestranného umelca, herca, režiséra, pedagóga, karikaturistu i scénického výtvarníka,
prof. Karola L. Zachara.
Veľmi poučnú a zaujímavú prednášku s prezentáciou tvorby Karola L. Zachara pripravil teatrológ
Mgr.art. Karol Mišovic PhD., z Katedry divadelných štúdií DF VŠMU v Bratislave.

DMS Galanta už mnohokrát pripravil akciu "zaspievajme si", ktorá sa tešila obľube. My (miestny odbor MS) sme nadviazali na túto tradíciu, chceme umožniť ľuďom si zaspievať, ale cheme takýto večer venovať aj nejakej konkrétnej téme.

Pri príležitosti 110 výročia narodenia  hudobného skladateľa Gejzu Dusíka sme teda v trocha pozmenenom a rozšírenom formáte pripravili večer s pieňami Gejzu Dusíka.

Na začiatku podujatia sa predstavili študenti gymnázia Janka Matúška a žiaci hudobnej školy J. Haydna  v Galante pod vedením učiteľov  Vladimíra Bangu  - harmonika a Márie Szökeovej – spev.

  • Karolína Takáčová zaspievala pieseň „Letelo vtáča nad nami....“
  • Oliver Jablončík   spieval pieseň  „Podaj mi rúčku ....“
  • V duete sa predstavili piesňou „Zatancuj si so mnou holubička ...“

Po úvodnej časti piesní  sa prihovorila k prítomným  moderátorka večera p. Mgr. Hudáková a úvode vyzdvihla krásnu myšlienku pripomenúť si 110-te výročie narodenia G. Dusíka  jeho piesňami, aj symbolicky s názvom piesne „Poprosme hviezdy aby nás spolu viedli“, nech spolu prežijeme pekný večer.