Zápisnica zo schôdze 6.5.2021 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 4 zo 7  =  57 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: D. Tummová, D. Miženko,  E. Tušková, Ľ. Kmeť

 

 1. Príprava členskej schôdze
 • moderátorom bude D. Miženko
 • Kultúrny program - Jarka Kováčová
 • Návrhová komisia - Miženková, Tušková
 • zapisovateľ - P. Lehotský
 • správa o činnosti - Ľ. kmeť
 • správa o hospodárení - D. Tummová
 • správa dozorného výboru - D. Drusková
 • návrh plínu činnosti - J. kováčová
 • E. Tušková - zabezpečiť poháre
 • D. Miženko - zabezpečí pagáče
 • DMS - poháre, taniere, obrusy, dataprojektor, plátno
 • výber členských príspevkov, aktualizácia adries - Danka Tummová
 • stretneme sa v DMS o 15:30
 1. Rôzne
 • Súťaž v čítaní z rozprávok (17.6 Miženko, Lehotský) - dostali sme dotáciu z MS 200€ - podpísať zmluvu
 • Po stopách národných osobností (september Lehotský + podľa potrreby) - dostali sme dotácie z MS 200€ - toto nestačí na pokrytie cestovných nákladov - čakáme, či zoženieme ďalších sponzorov
 • Vatra zvrchovanosti (8.7.2022 ) - zatiaľ zareagovali  Košúty(Nádej), Pusté Sady (Pustakerčanka), Zemianske Sady (Krojovanka), Šoporňa (Važina), Šúrovce, Šintava

 

Výbor sa stretne na členskej schôdzi v piatok 13.5.2022 o 15:30 hodine

                                                                                                                      

 

Zapísal Ľ. Kmeť 6.05.2022