Zápisnica zo schôdze 28.10.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Jarka Kováčová, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť

 

 1. Zúčtovanie projektu 2022 Postiopách národných osobností
  • celkové náklady na projekt boli 445,15€, dotácia z MS bola 350€ + nevyčšerpané prostriedky z iného projektu 59€. Celkove teda vlastné náklady na projekt boli 36,15€.
  • Zájazdu sa zúčastnili ZŠ G. Dusíka - 15 detí, ZŠ SNP - 12 detí, ZŠ Štefánikova - 10 detí
  • projekt bol vyhodnotený ako veľmi úspešný, súčasťou projektu bola aj fotosúťaž, kde sme ceny víťazom odovzdávali osobne na jednotlivých školách
 2. Informácia o tanečnom krúžku "detských ľudových tancov"
  • informoval hlavný organizátor - P. Lehotský
  • Na krúžok sa prihlásilo cca 13 detí, krúžok vedie tak ako vlani pani Štefanovičová, za rodičov p. Kukučková
 3.  Príprava podujatia "prednáška o včelárstve"
  • Podujatie bude 10.11.2022 o 17-tej hodine
  • prednáša p. M. Šimek
  •  Zapísal Ľ. Kmeť 2.09.2022
 4. Rôzne
  • návrh na zorganizovanie zájazdu do divadla
   • L. Kmeť prednesie návrh riaditeľovi DMS - v minulosti zájazdy organizoval DMS
  • chceme obnoviť podujatie "zaspievajme si"  24.11.2022 o 17-tej, hosťom bude skupina "Pustakerčanka", téma  - úcta k starším

 

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 28.10.2022