Zápisnica zo schôdze 23.2.2023 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť, Darina Drusková

 

 1. Príprava valného zhromaždenia MOMS
  • termín bnol dohodnutý na štvrtok, 23.3.2023 o 17-tej v Domovine
  • kultúrny program - vystúpenie detí s básničkou a pesničkou zabezpečí Pavel Lehotský
  • vedenie schôdze - Daniel Miženko
  • plán práce na nové obdobie - Jarka Kováčová
  • správa o činnosti za uplynulé obdobie - Ľubomír kmeť
  • správa o hospodárení - Danka Tummová
  • správa dozorného výboru - Darina Drusková
  • doplňujúce voľby do výboru - návrh na Ľubicu Szárazovú
  • pozvánky - pripraví Ľ. Kmeť (pozvať p. Gešpera, p. Schvantnera, P. Koleka)
  • MO má 90 rokov, na VZ nebudeme udeľovať ocenenie, necháme to na samostatné podujatie niekedy na jeseň


 2. Vyhodnotenie akcie "Kam kráčaš Slovensko?"
  • p. Michelko odborne a na úrovni zhrnul doterajší vývoj a smerovanie Slovenska
  • podujatie sme vyhodnotili ako úspešné, napriek pomerne malej účasti
  • chceme v seriály podobných besied pokračovať 
   • Eduard Chmelár ?
   • Metod Špaček ? 
 3. Matričná kniha
  • rozdelili sme si, kto má osloviť neplatičov členského a v prípade nezáujmu o MOMS pozastavíme členstvo
   • do 1.3.2023
 4. Projekty
  • Vatra zvrchovanosti - mesto nám odsúhlasilo iba 1000€ z požadovaných 4600€
   • znamená to výrazne hľadať možnosti redukcie nákladov
  • Rozprávky - odsúhlasili nám 200€
  • VUC otvoril výzvu - platnosť do 10.3.2023
   • projekty pripraví P. Lehotský

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 23.2.2023