Prednesená na VZ MOMS Galanta dňa 15.03.2019 v Dome Matice slovenskej  pre MČ Javorinka, MČ Hody a Galantu v DMS Galanta.

Vážené matičiarky a matičiari, vážení hostia!

Na dnešnom  Valnom zhromaždení sme sa zišli spoločne v priestoroch DMS Galanta,  z MČ Javorinka a MČ Hody dovoľte aby som Vás aj ja privítal na  rokovaní.  Cieľom tejto správy je zhodnotiť našu činnosť v roku 2018  a spresniť plán činnosti pre rok 2019. Pri schvaľovaní programu sme odsúhlasili doplnkové voľby člena výboru miesto pána  p. Lukáša Luknára ktorý sa vzdal tejto funkcie. Výbor na svojej schôdzi 25.11.2018 vzal na vedomie jeho rozhodnutie a ďakuje za doterajšiu prácu vo výbore.  Želáme mu  veľa úspechov v osobnom živote a v štúdiách  na vysokej škole.

Sústavným zámerom výboru  je stretávať sa so všetkými členmi, zjednocovať ich a uvedomovať si spolupatričnosť v Matičnom hnutí. Chceme tak plniť odkaz z roku 1863  od prvého predsedu MS Štefana Moyzesa,  biskupa rim. kat. cirkvi  a prvého podpredsedu MS Karola Kuzmányho, biskupa  e.c.a.v  / t.č.-superintendent/ a preto majú aj svoje miesto na našej informačnej tabuli. Spoločnosť  dnes je už zmenená – má rôzne konfesie, ale základné ustanovenie zo zákona o Matici slovenskej /Zákon č.68 Z.z. z 13.februára 1997 / §2 „...rozvoj kultúry, upevňovať slovenské vlastenectvo a vzťah k slovenskej štátnosti ...“ chceme s podporou našich členov a občanov mesta Galanta na našich podujatiach aj naďalej rozvíjať.