Každoročne v marci sa matičiari z Galanty stretávajú na Valnom zhromaždení MO MS. MO MS bol založený na schôdzi 12.3.1933 a v roku 2019 uplynulo odvtedy už 86 rokov. Do novovznikajúceho miestneho odboru MS v Galante sa pri jeho založení prihlásilo 90 obyvateľov.

Valné zhromaždenie MO MS v Galante sa konalo 15.3.2019 a matičiari zaplnili sálu Domoviny v budove Domu MS v Galante do posledného miesta.

Po úvodnom slove člena výboru MO MS Daniela Miženka sme spoločne zaspievali hymnu Slovenskej republiky. Matičiarka p. Alena Kumprechtová predniesla báseň o Štefánikovi. Jeho krátke pôsobenie na politickej scéne novovzniknutého Česko-Slovenského štátu bolo ukončené 4.5.1919 pri havárii lietadla, keď sa vracal na rodnú hrudu z Talianska.

Po otvorení rokovania Valného zhromaždenia Daniel Miženko privítal všetkých prítomných matičiarov, osobitne predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej Štefana Martinkoviča i Zlaticu Gažovú, riaditeľku Domu MS v Galante.

Po schválení programu VZ odznela správa o činnosti MO MS za rok 2018, (predniesol ju predseda MO Pavel Lehotský a doplnil ju premietaním obrázkov o podujatiach. MO usporiadal deväť podujatí z nich tradičné: Štvrtý ročník súťaže čítania slovenských rozprávok, Vatra zvrchovanosti 26 ročník, Po stopách slovenských národných osobností - štvrtý ročník a Zaspievajme si ..), správa o výsledkoch hospodárenia, správa Dozorného výboru k výsledkom hospodárenia za rok 2018. Následne bol prednesený návrh plánu činnosti MO MS Galanta na rok 2019. Obsahoval už obľúbené akcie (Zaspievajme si spolu, Vatra zvrchovanosti spojená s prehliadkou speváckych zborov a skupín, čítanie z knihy rozprávok pre žiakov ZŠ, návšteva pamätných miest  M. R. Štefánika z príležitosti stého výročia tragického úmrtia.)

V rozprave vystúpil Štefan Martinkovič, ktorý zdôraznil potrebu zapájať do matičnej činnosti mladých ľudí. Zlatica Gažová, riaditeľka Domu MS informovala matičiarov o akciách pripravovaných Domom MS v Galante na najbližšie obdobie. Osobitne spomenula Večer ľúbostnej poézie i Kantilénu 2019. Darina Drusková poukázala na nedostatok finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné pri realizácii jednotlivých akcií (aby nebol MO MS odkázaný iba na  dotácie a sponzorské dary). Navrhla preto zvýšiť členský príspevok na 5 Eur ročne pre každého člena MO MS. Tento návrh bol jednomyseľne schválený.

V záujme zvýšenia aktivity výboru MO MS v Galante bol tento doplnený o novú členku p. Evu Tuškovú.

V roku 2018 sme prijali deväť nových členov MO MS v Galante, z toho jeden mladý - vekom v tretej dekáde. Prihlásenie nových členov nám potvrdzuje  záujem o prácu a podujatia. Zaiste potešilo by nás, ak by sa aktívne prejavili aj mladí matičiari v našom MO.      

Po schválení uznesenia a záverečnom zhodnotení priebehu valného zhromaždenia MO MS  v Galante zaznel spev hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“. 

 

Text: Daniel Miženko a Pavel Lehotský, Fotografie: Ľubomír Kmeť