Vedieť čítať je základnou podmienkou pre uplatnenie svojich schopností v živote.“

Nuž, dnešná doba výrazne znižuje záujem o čítanie kníh. Súperom záujmu o čítanie kníh je „éra počítačov a mobilov.“

Súťaž v čítaní rozprávok, jej 6. ročník, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Galante 17.6.2022. Do súťaže, na základe výzvy,  prihlásili svojich žiakov základné školy z Galanty /ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ Štefánikova, ZŠ SNP/, Trstíc a Košút. Súťažilo spolu 30 žiakov v dvoch kategóriách: V prvej kategórii I. až III. ročník súťažilo 16 žiakov, v druhej IV. až V. ročník 14 žiakov.

Na začiatku súťaže v Dome Matice slovenskej v Galante, po privítaní všetkých účastníkov, zaznela hymna Slovenskej republiky. Po nej Pavel Lehotský, člen výboru MO MS v Galante, oboznámil žiakov s činnosťou Matice slovenskej od jej založenia, do súčasného obdobia i s činnosťou Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante.

Vedúci projektu Daniel Miženko vysvetli žiakom pravidlá súťaže, potom si každý z nich vyžreboval poradie svojho vystúpenia i číslo povesti, ktorú potom čítal.

Žiaci z prvej kategórie  čítali povesti z knihy Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského, žiaci z druhej kategórie čítali povesti z knihy Záhorácke povesti od Štefana Moravčíka.

Kvalitu čítania súťažiacich žiakov, ich celkový prejav v čítaní, hodnotila 6 členná porota zložená z učiteliek, ktoré sprevádzali žiakov. Hodnotenie odbornej poroty bolo veľmi dôsledné, starostlivé, citlivé.

V kategórii I.-III. ročník zvíťazila Dominika Kollárová zo Základnej školy na Štefánikovej ul. v Galante /3. ročník/, druhé miesto obsadila Ema Hauke zo Základnej školy v Košútoch /2. ročník/, ako tretia sa umiestnila Natália Špániková zo Základnej školy SNP v Galante /1. ročník/.

V kategórii IV.-V. ročník bola najlepšie čítajúcou žiačkou Natália Kašíková zo ZŠ G. Dusíka v Galante /5. ročník/, druhý v poradí bol Michal Kotman zo Základnej školy Štefánikova v Galante /5. ročník/, na treťom mieste sa umiestnila Soňa Dzuríková zo ZŠ SNP Galanta /5. ročník/.

Úroveň čítania všetkých súťažiacich hodnotili aj súťažiaci samotní. Najlepšie čítajúcou, s výborným prejavom, bola súťažiacimi jednoznačne vyhodnotená Dominika Kollárová /ZŠ Štefánikova ul. v Galante/ .

Víťazi v oboch kategóriách i súťažiaci, ktorí sa umiestnili na II. a III. mieste, boli odmenení diplomom MO Matice slovenskej v Galante i vecnou cenou /po 2 knihy a sladké potešenie/.

Osobitný diplom i vecnú cenu dostala aj najlepšie čítajúca žiačka Dominika Kollárová. Každý účastník súťaže dostal diplom MO MS v Galante, ktorý bude milou spomienkou na túto udalosť.

Medzi súťažiacich žiakov prišiel aj spisovateľ Peter Vrlík, autor knihy „Rozprávky spod slovanskej lipy.“ Vo svojom vystúpení pútavým spôsobom oboznámil žiakov so špecifikami spisovateľskej tvorby pre mladých čitateľov.

Poďakovanie organizátorov z MO MS v Galante patrí vedeniu všetkých základných škôl, učiteľkám, ktoré súťažiacich sprevádzali a v porote hodnotili úroveň čítania žiakov. Osobitne ďakujeme súťažiacim žiakom. Veríme, že čítanie  bude pre nich veľkou životnou túžbou.

 

 

Organizátori: Pavel Lehotský, Daniel Miženko